Codeforces Round 446 (Div. 1) 题解

施工中QwQ

A. Pride

首先如果原序列中已经有11 ,答案是nn减去11的个数。

否则一定是先构造出一个11,然后再用n1n-1步全部变成11

设最短的gcd\gcd11的区间长度为ll,那么答案为n+l2n+l-2

时间复杂度O(n2+nlogai)O(n^2 + n\log a_i),维护不同的gcd\gcd可以做到O(nlogai)O(n \log a_i)

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXSIZE=10000020;
int bufpos;
char buf[MAXSIZE];
#define NEG 0
void init(){
  #ifdef LOCAL
    freopen("891A.txt","r",stdin);
  #endif
  buf[fread(buf,1,MAXSIZE,stdin)]='\0';
  bufpos=0;
}
#if NEG
int readint(){
  bool isneg;
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]) && buf[bufpos]!='-';bufpos++);
  bufpos+=(isneg=buf[bufpos]=='-');
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return isneg?-val:val;
}
#else
int readint(){
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return val;
}
#endif
char readchar(){
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  return buf[bufpos++];
}
int readstr(char* s){
  int cur=0;
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;!isspace(buf[bufpos]);bufpos++)
    s[cur++]=buf[bufpos];
  s[cur]='\0';
  return cur;
}
int a[2003];
int main(){
  init();
  int n=readint(),ans=n+1;
  // puts("WTF");
  for(int i=1;i<=n;i++){
    a[i]=readint();
    int now=0;
    for(int j=i;j;j--){
      now=__gcd(now,a[j]);
      if (now==1){
        ans=min(ans,i-j+1);
        break;
      }
    }
  }
  // puts("WTF");
  if (ans>n)
    return puts("-1"),0;
  if (ans==1){
    int qwq=n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      qwq-=(a[i]==1);
    printf("%d\n",qwq);
    return 0;
  }
  printf("%d",ans-1+n-1);
}

B. Gluttony

一直在想状压DP,看了题解才发现n22n \leq 22只是因为spj需要O(2n)O(2^n)而已。

将每个数变成第一个比它大的数(如果不存在则变成最小的数)即可。

证明:

对于每个不包含原排列中最大数的下标集合显然成立,否则考虑取补集可以发现仍然成立。

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXSIZE=10000020;
int bufpos;
char buf[MAXSIZE];
#define NEG 0
void init(){
  #ifdef LOCAL
    freopen("891B.txt","r",stdin);
  #endif
  buf[fread(buf,1,MAXSIZE,stdin)]='\0';
  bufpos=0;
}
#if NEG
int readint(){
  bool isneg;
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]) && buf[bufpos]!='-';bufpos++);
  bufpos+=(isneg=buf[bufpos]=='-');
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return isneg?-val:val;
}
#else
int readint(){
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return val;
}
#endif
char readchar(){
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  return buf[bufpos++];
}
int readstr(char* s){
  int cur=0;
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;!isspace(buf[bufpos]);bufpos++)
    s[cur++]=buf[bufpos];
  s[cur]='\0';
  return cur;
}
pair<int,int> a[233];
int ans[233];
int main(){
  init();
  int n=readint();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    a[i].first=readint(),a[i].second=i;
  sort(a+1,a+n+1);
  for(int i=1;i<n;i++)
    ans[a[i].second]=a[i+1].first;
  ans[a[n].second]=a[1].first;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    printf("%d ",ans[i]);
}
//1 2 3 4
//2 3 4 1

C. Envy

算法导论上有这样一个结论:一张图的任何一个最小生成树均可以通过在Kruskal中改变相同权值的边的排列顺序得到。

于是考虑把每个询问中的边按权值分组,离线,然后在Kruskal的过程中判断一组中的边同时加入会不会产生环即可。需要带撤销的并查集,注意只需要按秩合并,路径压缩的复杂度是均摊的。

时间复杂度O((m+k)logn)O((m+\sum k) \log n)

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXSIZE=100000020;
int bufpos;
char buf[MAXSIZE];
#define NEG 0
void init(){
  #ifdef LOCAL
    freopen("891C.txt","r",stdin);
  #endif
  buf[fread(buf,1,MAXSIZE,stdin)]='\0';
  bufpos=0;
}
#if NEG
int readint(){
  bool isneg;
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]) && buf[bufpos]!='-';bufpos++);
  bufpos+=(isneg=buf[bufpos]=='-');
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return isneg?-val:val;
}
#else
int readint(){
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return val;
}
#endif
char readchar(){
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  return buf[bufpos++];
}
int readstr(char* s){
  int cur=0;
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;!isspace(buf[bufpos]);bufpos++)
    s[cur++]=buf[bufpos];
  s[cur]='\0';
  return cur;
}
const int maxn=500002;
struct dsu{
  int fa[maxn],rk[maxn];
  pair<int,int> stk[maxn*20];
  int tp;
  void init(int n){
    for(int i=1;i<=n;i++)
      fa[i]=i,rk[i]=0;
    tp=0;
  }
  void revert(int ver){
    while(tp!=ver){
      int x=stk[tp].first,y=stk[tp].second;
      if (x>0)
        fa[x]=y;
      else rk[-x]=y;
      tp--;
    }
  }
  int getf(int x){
    while(fa[x]!=x)
      x=fa[x];
    return x;
  }
  bool mer(int x,int y){
    x=getf(x),y=getf(y);
    if (x==y)
      return false;
    if (rk[x]>rk[y])
      swap(x,y);
    stk[++tp]=make_pair(x,fa[x]);
    stk[++tp]=make_pair(-y,rk[y]);
    fa[x]=y;
    rk[y]=max(rk[y],rk[x]+1);
    return true;
  }
}d;
struct edge{
  int u,v,w,id;
  bool operator <(const edge& rhs)const{
    return w<rhs.w;
  }
}e[maxn];
int to[maxn],lst[maxn];
struct query{
  int id;
  vector<int> a;
};
vector<query> q[maxn];
bool ans[maxn];
int main(){
  init();
  int n=readint(),m=readint();
  for(int i=1;i<=m;i++)
    e[i].id=i,e[i].u=readint(),e[i].v=readint(),e[i].w=readint();
  sort(e+1,e+m+1);
  for(int i=1;i<=m;i++){
    to[e[i].id]=i;
    lst[i]=e[i].w==e[i-1].w?lst[i-1]:i;
  }
  int cnt=readint();
  for(int i=1;i<=cnt;i++){
    ans[i]=1;
    int k=readint();
    while(k--){
      int p=to[readint()];
      if (q[lst[p]].empty() || q[lst[p]].back().id!=i)
        q[lst[p]].push_back((query){i});
      q[lst[p]].back().a.push_back(p);
    }
  }
  d.init(n);
  for(int i=1;i<=m;i++){
    if (q[i].size()){
      for(const auto& u:q[i]){
        int ver=d.tp;
        for(const auto& v:u.a){
          if (!d.mer(e[v].u,e[v].v)){
            ans[u.id]=0;
            break;
          }
        }
        d.revert(ver);
      }
    }
    d.mer(e[i].u,e[i].v);
  }
  for(int i=1;i<=cnt;i++)
    puts(ans[i]?"YES":"NO");
}

D. Sloth

留坑

E. Lust

设第ii个数被减了bib_i次。

首先归纳可证res=iaii(aibi)res=\prod_{i}a_i-\prod_{i}(a_i-b_i)

那么

Eres=i=1naik!nkb1+b2++bn=ki=1naibibi! \mathbb{E}_{res}=\prod_{i=1}^na_i-\frac{k!}{n^k}\sum_{b_1+b_2+\cdots+b_n=k}\prod_{i=1}^n\frac{a_i-b_i}{b_i!}

注意到

b1+b2++bn=ki=1naibibi!=[xk]i=1nj=0kaijj!xj=[xk]i=1n(aiexxex)=[xk]enxi=1n(aix) \begin{aligned} \sum_{b_1+b_2+\cdots+b_n=k}\prod_{i=1}^n\frac{a_i-b_i}{b_i!}&=[x^k]\prod_{i=1}^n\sum_{j=0}^k\frac{a_i-j}{j!}x^j \\ &=[x^k]\prod_{i=1}^n(a_ie^x-xe^x)\\ &=[x^k]e^{nx}\prod_{i=1}^n(a_i-x) \end{aligned}

i=1n(aix)=i=0ncixi\prod_{i=1}^n(a_i-x)=\sum_{i=0}^nc_ix^i,我们O(n2)O(n^2)暴力求出

于是

[xk]enxi=1n(aix)=i=0ncinki(ki)! [x^k]e^{nx}\prod_{i=1}^n(a_i-x)=\sum_{i=0}^nc_i\frac{n^{k-i}}{(k-i)!}

那么

时间复杂度O(n2)O(n^2)

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXSIZE=10000020;
int bufpos;
char buf[MAXSIZE];
#define NEG 0
void init(){
  #ifdef LOCAL
    freopen("891E.txt","r",stdin);
  #endif
  buf[fread(buf,1,MAXSIZE,stdin)]='\0';
  bufpos=0;
}
#if NEG
int readint(){
  bool isneg;
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]) && buf[bufpos]!='-';bufpos++);
  bufpos+=(isneg=buf[bufpos]=='-');
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return isneg?-val:val;
}
#else
int readint(){
  int val=0;
  for(;!isdigit(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
    val=val*10+buf[bufpos]-'0';
  return val;
}
#endif
char readchar(){
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  return buf[bufpos++];
}
int readstr(char* s){
  int cur=0;
  for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
  for(;!isspace(buf[bufpos]);bufpos++)
    s[cur++]=buf[bufpos];
  s[cur]='\0';
  return cur;
}
const int mod=1000000007;
ll a[5003];
ll power(ll x,ll y){
  ll ans=1;
  while(y){
    if (y&1)
      ans=ans*x%mod;
    x=x*x%mod;
    y>>=1;
  }
  return ans;
}
int main(){
  init();
  int n=readint();
  ll k=readint(),ans=1;
  a[0]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    ll x=readint();
    ans=ans*x%mod;
    for(int j=i-1;j>=0;j--){
      a[j+1]=(a[j+1]-a[j])%mod;
      a[j]=a[j]*x%mod;
    }
  }
  ll now=1,pw=1;
  ll inv=power(n,mod-2);
  for(int i=0;i<=n;i++){
    ans=(ans-now*pw%mod*a[i])%mod;
    now=now*(k-i)%mod;
    pw=pw*inv%mod;
  }
  printf("%lld",(ans%mod+mod)%mod);
}

知识共享许可协议
本作品采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

本文链接:https://www.q234rty.top/2018/07/12/cf891/

隐藏