【BZOJ2482】【SPOJ1557】GSS2

离线处理+线段树即可。

离线,将所有询问按右端点从小到大排序,从小到大枚举答案区间的右端点 i ,维护 sum[j] 表示 [j,i] 中不同值的和,每次把 sum[lst[i]+1..i] 加上 a[i] ,不难发现询问 [l,i] 的答案是 sum[l..i] 中所有元素的历史最大值的最大值。

于是问题就变成了:维护一个数据结构,支持区间加一个数,询问区间历史最大值的最大值。

线段树维护当前最大值,历史最大值。标记当前需要加上的 x ,历史最大的 x 。注意标记有时间顺序,所以需要pushdown

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXSIZE=30000020;
int bufpos;
char buf[MAXSIZE];
void init(){
	buf[fread(buf,1,MAXSIZE,stdin)]='\0';
	bufpos=0;
}
int readint(){
	bool isneg;
	int val=0;
	for(;!isdigit(buf[bufpos]) && buf[bufpos]!='-';bufpos++);
	bufpos+=(isneg=(buf[bufpos]=='-'))?1:0;
	for(;isdigit(buf[bufpos]);bufpos++)
		val=val*10+buf[bufpos]-'0';
	return isneg?-val:val;
}
char readchar(){
	for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
	return buf[bufpos++];
}
int readstr(char* s){
	int cur=0;
	for(;isspace(buf[bufpos]);bufpos++);
	for(;!isspace(buf[bufpos]);bufpos++)
		s[cur++]=buf[bufpos];
	s[cur]='\0';
	return cur;
}
typedef long long ll;
const ll INF=0x3f3f3f3f3f3f3f3fLL;
struct tag{
	ll add,curadd;
	tag(ll x=0){
		add=x;
		curadd=max(x,0LL);
	}
	tag& operator +=(const tag& rhs){
		curadd=max(curadd,add+rhs.curadd);
		add+=rhs.add;
		return *this;
	}
};
struct atom{
  ll mmax,curmax;
  atom(){
  	mmax=curmax=0;
  }
  atom(ll mmax,ll curmax){
    this->mmax=mmax,this->curmax=curmax;
  }
  atom operator +(const atom& rhs)const{
    return atom(max(mmax,rhs.mmax),max(curmax,rhs.curmax));
  }
  atom& operator +=(const atom& rhs){
  	return *this=*this+rhs;
  }
  atom operator +(const tag& x)const{
  	return atom(mmax+x.add,max(curmax,mmax+x.curadd));
  }
  atom& operator +=(const tag& x){
  	return *this=*this+x;
  }
};
const int maxn=100001;
struct segtree{
  static const int maxt=maxn*4;
  atom t[maxt];
  tag v[maxt];
  int n;
  void init(int n){
    this->n=n;
  }
  void pushdown(int o){
  	v[o*2]+=v[o];
  	t[o*2]+=v[o];
  	v[o*2+1]+=v[o];
  	t[o*2+1]+=v[o];
  	v[o]=tag();
  }
  int ul,ur,uv;
  void update(int o,int l,int r){
  	if (ul<=l && ur>=r){
  		t[o]+=uv;
  		v[o]+=uv;
  		return;
  	}
  	pushdown(o);
  	int mid=(l+r)/2;
  	if (ul<=mid)
  		update(o*2,l,mid);
  	if (ur>mid)
  		update(o*2+1,mid+1,r);
  	t[o]=t[o*2]+t[o*2+1];
  }
  int ql,qr;
  atom query(int o,int l,int r){
  	if (ql<=l && qr>=r)
  		return t[o];
  	int mid=(l+r)/2;
  	atom res;
  	res.mmax=-INF;
  	if (ql<=mid)
  		res+=query(o*2,l,mid);
  	if (qr>mid)
  		res+=query(o*2+1,mid+1,r);
  	return res+v[o];
  }
}t;
struct query{
	int p,l,r;
	bool operator <(const query& rhs)const{
		return r<rhs.r;
	}
}q[maxn];
const int delta=100000;
int now[200003];
int a[maxn];
bool vis[200003];
int lst[maxn];
ll ans[maxn];
int main(){
	init();
	int n=readint();
	t.init(n);
	for(int i=1;i<=n;i++){
		a[i]=readint();
		lst[i]=now[a[i]+delta];
		now[a[i]+delta]=i;
	}
	int m=readint();
	for(int i=1;i<=m;i++)
		q[i].p=i,q[i].l=readint(),q[i].r=readint();
	sort(q+1,q+m+1);
	int now=1;
	for(int i=1;i<=m;i++){
		while(now<=q[i].r){
			t.ul=lst[now]+1;
			t.ur=now;
			t.uv=a[now];
			t.update(1,1,n);
			now++;
		}
		t.ql=q[i].l,t.qr=q[i].r;
		ans[q[i].p]=t.query(1,1,n).curmax;
	}
	for(int i=1;i<=m;i++)
		printf("%lld\n",ans[i]);
}

知识共享许可协议
本作品采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

本文链接:https://www.q234rty.top/2017/04/29/bzoj2482/

隐藏